NỘI DUNG Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Vốn chủ sở hữu 137.023 157.112 198.114
Tổng tài sản 747.111 942.037 1,052.307
Tổng doanh thu 873.864 1,014.329 1,359.94
Lợi nhuận 19.215 26.228 52.521
Call Now ButtonPLEASE CALL HOTLINE